Obowiązek informacyjny wobec osób fizycznych.Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sokratesa 13D/27, 01-909 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000671478 („Administrator”).
 2. Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Neo-Vinci Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 14, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000682312.
 3. Adresem do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora jest gdpr@aurovitas.pl.
 4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwę użytkownika, zawód, numer telefonu, PWZ, rok specjalizacji lub datę ukończenia specjalizacji lekarskiej oraz nazwę i lokalizację organizacji użytkownika.
 5. Podstawą przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO dążenie do zawarcia umowy i wykonywanie świadczeń na rzecz podmiotu danych oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO czyli zgoda podmiotu danych w celu realizacji działań marketingu własnych usług Administratora.”
 6. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne „lecz niezbędne do korzystania w pełnym zakresie z portalu Akademia Mistrzów Psychiatrii”.
 7. Administrator będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie
  na podstawie przepisów prawa, ale też odbiorcom działającym na rzecz i w imieniu Administratora w ramach umów powierzenia przetwarzania danych, z zastrzeżeniem pkt. 2 powyżej.
 8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 10. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu realizacji zadań z pkt. 4 lub do czasu cofnięcia zgody.
 11. Informujemy, że jako Podmiotowi danych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. cofnięcia wyrażonej zgody na podstawie art. 7, ust. 3 RODO, jakkolwiek wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  2. dostępu do swoich danych osobowych i informacji dotyczących ich przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO;
  3. sprostowania nieprawidłowych danych zgodnie z art. 16 RODO;
  4. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO;
  6. prawo do bycia poinformowanym o sprostowaniu lub usunięciu danych, lub o ograniczeniu przetwarzania na podstawie art. 19 RODO;
  7. prawo do otrzymania swoich danych w czytelnym formacie elektronicznym zgodnie z art. 20 RODO;
  8. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach w skazanych w art. 21 RODO.
 12. Jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.